Skip to main content

Ochrana osobných údajov

Úvodné ustanovenie
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uvedené nižšie určujú podmienky spracovania osobných údajov, najmä, nie však výlučne, označenie prevádzkovateľa oprávneného na spracovanie osobných údajov, účel, spôsob a rozsah spracovania osobných práva dotknutej osoby a kontaktné informácie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES.

Prevádzkovateľ oprávnený na spracovanie osobných údajov
Prevádzkovateľom oprávneným na spracovanie osobných údajov dotknutej osoby je: politický občiansky kandidát Ivan Korčok, so sídlom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.

Účel spracovania osobných údajov dotknutej osoby
Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané za účelom aplikácie zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a za účelom interakcie s dotknutou osobu po jej registrácii na webovom sídle www.ivankorcok.sk. (ďalej ako „webové sídlo Prevádzkovateľa”)

Zároveň sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané za účelom:
● poskytovania informácií o činnosti Prevádzkovateľa, a to vrátane zasielania e-mailov, SMS správ či telefonických hovorov o novinkách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré boli dotknutou osobou zaslané Prevádzkovateľovi zaslali.
● správy a organizácie vzťahov s podporovateľmi/podporovateľkami, darcami, dobrovoľníkmi /dobrovoľníčkami, alebo osobami, ktoré majú záujem o činnosť Prevádzkovateľa.
● administrácie webového sídla Prevádzkovateľa a jeho účtov na sociálnych sieťach na základe testovaní a analýzy získaných dát.

Kontaktné informácie prevádzkovateľa
Kontaktné informácie prevádzkovateľa sú dostupné na webovom sídle Prevádzkovateľa.

Spôsob spracovania osobných údajov dotknutej osoby
Osobné údaje dotknutej osoby sú spracované spôsobom:
prihlásenia dotknutej osoby na odber tzv. newslettra (informačné emailové správy o činnosti prevádzkovateľa a pod.) na webovom sídle Prevádzkovateľa
osobnej účasť dotknutej osoby na podujatiach Prevádzkovateľa.
podpisu petičného hárku vypracovaného Prevádzkovateľom.
účasti na aktivitách Prevádzkovateľa ako dobrovoľník/dobrovoľníčka alebo prejavom záujmu o takúto aktivitu
poskytnutím daru Prevádzkovateľovi
komentovania, „lajkovania“, zdieľania alebo inej interakcie s obsahom na webovej stránke Prevádzkovateľa alebo profiloch Prevádzkovateľa zriadených na sociálnych sieťach.
Osobné údaje dotknutej osoby boli získané výlučne priamo od dotknutej osoby na základe vyššie uvedených dôvodov spracovania osobných údajov dotknutej osoby za predchádzajúceho výslovného súhlasu dotknutej osoby s týmto spracovaním jej osobných údajov a prehlásením o oboznámení sa s týmto dokumentom.

Rozsah spracovania osobných údajov
Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva:
meno a priezvisko dotknutej osoby;
dátum narodenia a štátna príslušnosť, v prípade ak dotknutá osoba vyplnila petičný hárok Prevádzkovateľa;
adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, číslo bankového účtu, e-mailová adresa, účet na sociálnych sieťach a ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje dotknutej osoby.
údaje týkajúce sa prejavov sympatií, komentárov, či iných interakcií s obsahom na profiloch zriadených na sociálnych sieťach (tzv. fanpages) Prevádzkovateľa alebo na webovom sídle Prevádzkovateľa.

Informácie, ktoré získavame zo vzájomnej komunikácie
Okrem osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré mu boli oznámené alebo ktoré vyplývajú zo vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail, webové sídlo, sociálne siete alebo cez iné prostriedky medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom.

Informácie z používania cookies
Na webovom sídle Prevádzkovateľa je využívaná služba tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v zariadení dotknutej osoby a môžu byť ukladané internetovým prehliadačom dotknutej osoby na účely identifikácie jeho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania webového sídla Prevádzkovateľa, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na webovom sídle prevádzkovateľa neumožňujú konkrétnu identifikáciu dotknutej osoby, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme. Vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby s využitím služby cookies nie je podmienkou návštevy webového sídla Prevádzkovateľa. V prípade, že internetový prehliadač zariadenia dotknutej osoby z dôvodu svojho nastavenia automaticky akceptuje cookies akéhokoľvek webového sídla, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za takto získané informácie zo služby cookies. V prípade nevyjadrenia súhlasu so službou cookies na webovom sídle Prevádzkovateľa je možná určitá disfunkcia webového sídla Prevádzkovateľa.

Informácie získané z interakcií na sociálnych sieťach
Prevádzkovateľ pri marketingových aktivitách spracúva len obvyklé kategórie osobných údajov špecifikované vyššie. Žiadne osobitné kategórie osobných údajov na tieto účely nebudú Prevádzkovateľom spracované. Údaje o potenciálnych sympatiách dotknutej osoby voči Prevádzkovateľovi, či prejavenom záujme a interakciách s jeho digitálnym obsahom nebudú považované za politické názory či politické presvedčenie dotknutej osoby.

Vo vzťahu k možnému priamemu marketingovému osloveniu dotknutej osoby cez aplikáciu Messenger Prevádzkovateľ uvádza, že takáto interakcia je možná na základe integrácie údajov od sociálnej siete Facebook, ktorá je zároveň aj poskytovateľom tejto aplikácie (viď bližšie https://www.messenger.com/privacy). V prípade oslovenia dotknutej osoby cez aplikáciu Messenger Prevádzkovateľom, môže byť zdrojom osobných údajov výlučne Facebook alebo dotknutá osoba na základe predchádzajúcej komunikácie.

Sprístupnenie osobných údajov tretím osobám
Osobné údaje dotknutej osoby môže Prevádzkovateľ zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Miesto spracovania osobných údajov
Osobné údaje dotknutej osoby sú spracované najmä na území Európskej únie, resp. na území štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Niektorí dodávatelia a to predovšetkým osoby, ktorých služby Prevádzkovateľ využíva na prevádzku webového sídla a komunikáciu s dotknutou osobu, môžu spracúvať rôzne dáta aj na území Spojených štátov amerických (USA), pričom medzi týmito dátami môžu byť spracúvané aj osobné údaje dotknutej osoby.
Prenos osobných údajov do USA je možné uskutočniť na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield).

Doba spracovania osobných údajov dotknutej osoby
Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli osobné údaje získané. Osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na základe jej súhlasu je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať počas doby platnosti súhlasu dotknutej osoby, ktorá je 5 (slovom päť) rokov od jeho poskytnutia v ktorýmkoľvek spôsobom.
Po uplynutí doby podľa predchádzajúceho odseku budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané s výnimkou prípadov, kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu so zákonnými povinnosťami Prevádzkovateľa podľa slovenských právnych predpisov alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Práva dotknutej osoby
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:
právo požiadať Prevádzkovateľa o prístup k jeho osobným údajom, ktoré boli spracované.
právo požiadať Prevádzkovateľa o opravu nesprávnych osobných údajov,
právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov,
právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov; po doručení odvolania Prevádzkovateľa nebude osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.
právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. Sťažnosť je možné podať písomne u Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môže dotknutá osoba uplatniť zaslaním písomnej alebo emailovej správy na kontaktné informácie Prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že pred tým, ako jej budú poskytnuté akékoľvek informácie vo vzťahu k spracovaniu jej osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený za účelom overenia jej totožnosti požiadať dotknutú osobu o doplnenie údajov a informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov na území Slovenskej republiky. Úrad je oprávnený zaoberať sa sťažnosťami alebo podnetmi dotknutých osôb týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov. Úrad môže poskytnúť ďalšie informácie o právach a povinnostiach dotknutej osoby v súvislosti s jej osobnými údajmi.

Zmeny týchto informácií
Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovom sídle Prevádzkovateľa a, ak to bude nevyhnutné, budú dotknutej osobe zároveň oznámené prostredníctvom ňou poskytnutého e-mailového kontaktu.
Dátum vydania informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov